พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖)


 
เกิด ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 2,299

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธิวงศมุนี มีนามเดิมว่า บุญมา สุดสุข เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา ที่บ้านชาดฮี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อนายหนู โยมมารดาชื่อ นางหอม สุดสุข


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดโพธิ์ตาก ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระอธิการคำ สุวโจ (พระครูพิศาลโพธิวัฒน์) วัดโพธิ์ตาก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ พัทธสีมาวัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระคุณาจารวัตร (ใช้ สุวณฺโณ) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาเส็ง (พระวินัยกิจโกศล) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณโก) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสุธีวรคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตรวจภาค ๓
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๔  เป็น เลขานุการเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น รองประธานกรรมการรักษาการแทนเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒

มรณภาพ


     พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สิริรวมอายุได้ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญาคมมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเมธี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนโมลี ศรีพัฒนวิธาน สังฆกิจบริหารวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ วุฒิธรรมสุนทร บวรศีลาจารวิมล โสภณกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธิวงศมุนี ศรีปาพจนสุนทร บวรสีลาจารวินิฐ พิพิธพัฒนพิธาน บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๔๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook