พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดบุรณศิริมาตยาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,702

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมเมธาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๐ และได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า "เขมวํโส"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกวีวรญาณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต ตรีปิฎกบัณฑิตศาสน์สาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลวรธรรมนุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๒, ตอนที่ ๙ ข, ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระพรหมเมธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook