พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๙๘ ปี
อุปสมบท ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
พรรษา ๗๘
มรณภาพ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


VIEW : 1,173

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปัญญาบดี มีนามเดิมว่า ถาวร เจริญพานิช เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ที่บ้านเลขที่ ๕ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดาชื่อ จรัญ เจริญพานิช โยมมารดาชื่อ พุ่ม เจริญพานิช


บรรพชา - อุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ณ วัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูพรหมจริยคุณ (ดี ธมฺมปญฺโญ) ภายหลังเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙) ภายหลังได้รับสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพรหมจริยคุณ (ดี ธมฺมปญฺโญ) ภายหลังเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระครูปลัดปิฎกวัฑฒน์ (ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓) ภายหลังเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ติสฺสานุกโร"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชปัญญาสุธี (ถาวร ติสฺสานุกโร)
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ประธานกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะเขตพระนคร
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร

มรณกาล


     พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา ณ กุฏิคณะ ต.๓๔ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ณ ตึกสุขุมาล โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกศไม้สิบสอง (เทียบเท่าสมเด็จพระราชาคณะ) พร้อมฉัตรเบญจาตั้งประดับเป็นเกียรติยศ เป็นกรณีพิเศษ และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ มีกำหนด ๗ คืน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งเป็นเกียรติยศด้วย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูทักษิณคณิสสร ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ศรีปริยัติธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรมุนี ศรีปริยัติวิสิฐ สิกขกิจวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานี ศีลาจารวัตรวิมล มงคลธรรมวินิฐ สิกขกิจวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรวรนายก ดิลกธรรมานุสิฐ กิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๑๓-๑๗
kittinako.blogspot.com
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook