พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,358

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่า ทอง นาคประเสริฐ เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๒ (เดือนยี่) ปีมะแม ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรของนายห้อย นาคประเสริฐ และนางเสงี่ยม นาคประเสริฐ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมี พระธรรมโกศาจารย์ (ปลด กิตฺติโสภโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมี พระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลวัตรกวี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชเวที เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เลขานุการสังฆนายก
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางเขน
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะเขตจตุจักร
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น หัวหน้าคณะผู้พิจารณาวินิจฉัยชั้นต้น
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะเขตดุสิต
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

มรณกาล


     พระพุทธวรญาณ เข้ารับการักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และถึงแก่มรณภาพอย่างสงบด้วยอาการปอดติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๕๗ น. สิริรวมอายุ ๙๕ ปี ๗๓ พรรษา

     วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) ณ ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม ในการนี้โปรดพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม และฉัตรเบญจาตั้งประกอบศพ และทรงพระกรุณาโปรดรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโปรดพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมนี้โปรดพระราชทานพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าโกศศพด้วย

     วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) ณ เมรุหน้าพลับพลาพิเศษ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลาจาร มหาคณาธิการ สังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารโศภน [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระทักษิณคณาธิกร สุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์ ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเมธี ศีลาจารวัตรวิมล กิตติโสภณวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติมุนี ศรีวิสุทธิวราลังการ ไพศาลกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเวที ศีลาจารโสภณ วิมลกิจจาทร บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธวรญาณ ศาสนภารธุราทร ปสาทกรธรรมโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิสิฐธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook