พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,921

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดท่าจัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น อาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น อาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.๗ ประจำโรงเรียน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น อาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.๙ ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ [3]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราภรณ์ [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งรองแม่กองงานพระธรรมทูต
4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๖
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๔
8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๔, ตอนที่ ๒ ข, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook