พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดราชผาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 2,036

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปัญญาจารย์ มีนามเดิมว่า สุพจน์ ใช้สงวน เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม ที่บ้านอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) บิดาชื่อนายฮี้ ใช้สงวน มารดาชื่อนางคร้าม ใช้สงวน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเมื่ออายุ ๑๗ ปี โดยได้บวชหน้าไฟในงานปลงศพของโยมบิดา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "ปภสฺสโร" แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง


การศึกษา

สำเร็จ เทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับโล่พระราชทานรางวัล "มหิดลวรานุสรณ์" จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัล "พุทธคุณูปการ" จากคณะกรรมมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐสภา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๒  เป็น เลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิต (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๓๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น คณะกรรมการบริหาร เถรสมาคมธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น กรรมการการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักวัดราชผาติการาม
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๒  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๓๑  เป็น เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดนิโครธาราม รัฐคาดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๒  เป็น รองแม่กองธรรมสนามหลวง

การอาพาธและมรณภาพ


     พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) อาพาธด้วยโรคชรามาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งไม่มีโรคร้ายแรงแต่อย่างใด มีแต่โรคต่อมลูกหมาก โรคความดัน และโรคภูมิแพ้ ซึ่งได้รับการรักษาและได้ทุเลาลงแล้ว ในทุก ๆ เดือนได้เข้าไปรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำ โดยไปตามที่หมอนัด จนเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เข้าไปรับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากมีอาการไอ แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วจัดยาถวายและให้จำวัดที่โรงพยาบาลศิริราช แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้เจาะเลือดไปตรวจและพบว่าได้ติดเชื้อในกระแสเลือด นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างใกล้ชิด แต่อาการไม่ดีขึ้น มีอาการหายใจลำบากมากขึ้น มีอาการติดเชื้อในปอด และตามผิวหนังมีอาการแพ้ยา แพทย์ได้พยายามรักษาอย่างดีโดยได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ และให้ภัตตาหารทางสายยาง แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น

     จนเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๔ น. พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) ได้มรณภาพลงด้วยโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๙๓ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน พรรษา ๗๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุภัทรวิหารการ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารโมลี ศรีปริยัติกิจธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร สุนทรธรรมวรยุต วิสุทธิธรรมปกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรอรรถสาธิต วิจิตรธรรมภาณี ศรีปริยัติโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมนายก ดิลกคุณาลงกรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๑
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook