พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (กมล กมโล ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (กมล กมโล ป.ธ.๓)


 
เกิด ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๗๑ ปี
พรรษา ๔๙
มรณภาพ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,875

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า กมล เครือรัตน์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์สระ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โยมบิดาชื่อ นายบ๊วย เครือรัตน์ โยมมารดาชื่อ นางหุ่น เครือรัตน์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มรณภาพด้วยภาวะหัวใจวาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เวลา ๒๒.๑๐ น. อันเป็นวันทำบุญวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ กุฏิคณะเเถวเหนือ น.๑๕ วัดพระเชตุพนฯ สิริอายุ ๗๑ ปี พรรษา ๔๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ฐานานุกรมใน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (เผื่อน)
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน)
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาประยุต สุทธปริยัติญาณ นวกรรมวิธานสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานี นรสีห์ธรรมนิวิฏฐ์ สาธุกิจวิริยาธิการ สาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากร สุนทรศีลาทิขันธ์

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook