พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๘
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,398

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมมุนี มีนามเดิมว่า แย้ม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๘ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู ภูมิลำเนาอยู่บ้านพลูหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร ขณะอายุได้ ๑๙ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว) เป็นพระอุปัชฌาย์

     ศึกษาพระปริยัติธรรมกับอาจารย์รอดจนอายุครบอุปสมบท จึงได้อุปสมบท ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

     ท่านเข้าสอบพระปริยัติธรรมครั้งแรกในปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๘ แต่แปลตกไม่ได้เป็นเปรียญ ต่อมาในปีขาล พ.ศ. ๒๔๓๓ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และในปีมะแม พ.ศ. ๒๔๓๘ แปลได้เพิ่มอีก ๓ ประโยครวมเป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

มรณกาล


     พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส ป.ธ.๖) อาพาธด้วยโรคอัมพาต มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เวลา ๐๔.๓๕ น. สิริอายุได้ ๖๕ ปี ๓๔๕ วัน พรรษา ๔๗

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว)
เป็น พระครูสังฆวิจารณ์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว)
เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูธรรมรูจี ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว)
เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูธรรมราช ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว)
เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวรวงศา ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสฺสเทโว)
เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูธรรมกถาสุนทร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดวาจีคณานุสิชฌน์ สังฆอิศริยาลังการ วิจารณกิจโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระอวาจีคณานุสิชฌน์ สังฆอิศริยาลังการ วิจารณกิจโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปาโมกข์ ยุตโยคญาณดิลก ไตรปิฎกธารี ธรรมวาทียติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองอรัญวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิ์จริยาปรินายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากร สุนทรศีลาทิขันธ์
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองหนกลาง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนีศรีวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกธรรมาลังการวิภูษิต มัชฌิมคณิศร บวรสังฆารามคามวาสีสังฆนายก

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook