พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๒
พรรษา ๔๑
มรณภาพ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕


VIEW : 1,753

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวโรดม มีนามเดิมว่า เซ่ง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง ที่บ้านปากคลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โยมบิดาชื่อนายตี๋ โยมมารดาชื่อนางสุข


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แล้วมาอยู่วัดคงคาวดี จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้ลาสิกขาจากสามเณร

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูวิสุทธิโมลี (จันทร์ จนฺทสิริ) วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรเทพ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     ครั้นได้รับการอุปสมบทแล้วย้ายกลับมาอยู่วัดคงคาสวัสดิ์ ในปีนั้น พระศิริธรรมมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชได้มาตรวจการคณะสงฆ์ ได้คัดเลือกพระภิกษุ ๗ รูป ให้ศึกษาที่มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อจะได้กลับมาสอนเผยแพร่ภาษาไทยที่ภูมิลำเนาของตน พระเซ่งเป็นรูปหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกไปด้วยในช่วงแรกได้จำพรรษาที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ต่อมาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส โปรดให้ย้ายมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๑  เป็น เจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น เจ้าคณะมณฑลสุราษฏร์
พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าคณะมณฑลภูเก็ต (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช

     นอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว พระธรรมวโรดมยังได้รับการศึกษาอบรมงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นธุระส่วนพระองค์และกิจพระศาสนา ตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงมอบหมาย ท่านเรียนรู้งานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี เข้าใจการงานทุกอย่าง จนบริหารการวัดให้เรียบร้อยก้าวหน้าเป็นที่พอพระทัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

ด้านวิชาการ


     พระธรรมวโรดม มีความเชี่ยวชาญด้านปริยัติธรรมอย่างมาก สามารถค้นคว้าคัมภีร์แล้วเรียบเรียงมาเทศนาได้อย่างลึกซึ้ง จับใจผู้ฟัง จนแม้แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ายังทรงเลื่อมใสและนับถือยกย่องให้เป็นพระธรรมกถึก และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระคณาจารย์โทในทางแสดงธรรม มีตำแหน่งเทียบเท่าเจ้าคณะเมือง มีประกาศเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ แล้วเลื่อนเป็นพระคณาจารย์เอก (เทียบเท่าเจ้าคณะมณฑล) มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ตรวจชำระพระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาบาลี และเป็นกรรมการในการสอบนักธรรมสนามหลวงด้วย

ด้านสาธารณูปการ


     พระธรรมวโรดม ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถาวรวัตถุอย่างมาก ภายในวัดราชาธิวาสวิหาร ท่านได้บูรณะพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในต่างจังหวัด ท่านได้ร่วมก่อสร้างวัดหลายแห่งในภาคใต้ เช่น วัดสามแก้วและวัดเสกขาราม จังหวัดชุมพร วัดเขาทอง จังหวัดพัทลุง วัดโภคาจุฑามาตย์ จังหวัดกระบี่ วัดนิกรชนาราม จังหวัดปัตตานี เป็นต้น

มรณกาล


     พระธรรมวโรดม อาพาธด้วยโรคมะเร็งที่ลำคอ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์โดยตลอดทั้ง ๘ เดือนที่เข้ารับการรักษา แม้จะเกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรง แต่ท่านก็ทรงสติดีโดยตลอด ไม่มีความกระวนกระวาย อาการอาพาธของท่านทรงและทรุดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ เวลา ๑๘.๑๕ น. สิริรวมอายุได้ ๖๓ ปี พรรษา ๔๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา ฐานานุกรมใน พระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอริยกระวี
พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก ตรีปิฎกธรรมภูษิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะทักษิณคณิศวรานุนายก (เจ้าคณะรองคณะใต้) มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต ทักษิณทิศคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook