พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) | พระสังฆาธิการ

พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก)


 
เกิด ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 4,124

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหารัชชมังคลาจารย์ นามเดิม เทศ วิทยานุกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ณ บ้านนาซา ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โยมบิดาชื่อหมื่นศิรินรา (อ่อง วิทยานุกรณ์) โยมมารดาชื่อนางศิรินรา (กรอง วิทยานุกรณ์)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ พัทธสีมาวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ โปรดให้จัดการอุปสมบทให้ โดยพระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และทรงโปรดให้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวราภรณ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     พ.ศ. ๒๔๔๓ อายุได้ ๑๕ ปี ได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระสุคุณคณาภรณ์ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์) ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๕ สอบประโยค ๑ ที่โรงเรียนสายสวลีภิรมย์ (โรงเลี้ยงเด็ก) ได้มีโอกาสเฝ้ารับใช้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสบ่อยครั้ง พระญาณวราภรณ์จึงโปรดให้ย้ายสำนักไปอยู่เป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น

     โอกาสนี้ได้เดินทางไปเรียนหนังสือมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสุทัศน์เทพวนาราม เรียนชั้น ๑-๔ พ.ศ. ๒๔๔๗ สอบประโยค ๒ (มัธยม) ได้ เมื่อจบการศึกษาในขณะนั้นแล้ว สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้เข้าฝึกหัดงานในหน้าที่เลขานุการในพระองค์ ผู้ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทั่วสัฆมณมณฑล ระหว่างนี้ได้เตรียมตัวไปศึกษาวิชากฎหมายด้วย

     เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ป่วยเป็นไข้หวัดมีอาการป่วยหนักมาก เมื่อหายดีแล้วไม่ไว้ใจในชีวิตจึงตัดสินใจจะอุปสมบทก่อน จะอยู่อย่างมาก ๓ พรรษา แล้วก็จะลาสิกขาออกไปศึกษาวิชากฎหมายตามที่คิดไว้

     พ.ศ. ๒๔๔๙ อายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ และทรงอุปการะตลอดมา การศึกษาพระธรรมวินัย ได้ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ บ้าง ในสำนักพระญาณวราภรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์บ้าง เกิดศรัทธาเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติยิ่ง จึงเปลี่ยนความคิดที่จะเจริญทางโลกมาบำเพ็ญในทางธรรม ได้เป็นเลขาในพระองค์พระมหาสมณเจ้าฯ ตลอดมาจนถึงคราวที่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

     เมื่อเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ได้สร้างความเจริญให้แก่ทางวัดเป็นอเนกประการ ปรับปรุงเสนาสนะใหม่หมดทั้งพระอาราม สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ไว้เป็นอันมากทั้งในวัด และต่างจังหวัด ได้เป็นผู้สร้างวัดธรรมยุตในจังหวัดระยองถึง ๑๐ วัด ได้ปรับปรุงที่ธรณีย์สงฆ์ของวัดให้จัดเป็นสถานที่มีราคาสร้างเป็นอาคารพาณิชย์จนทำให้วัดมีฐานะมั่งคงทางทรัพย์สิน เป็นทุนทรัพย์มากพอสมควร ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรื้อพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสร้างพระอุโบสถวิหารการเปรียญขึ้นใหม่ ๓ ชั้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระอุโบสถที่ท่านได้สร้างไว้ยังไม่ทันเสร็จ ท่านก็มรณภาพเสียก่อน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอสัมพันธวงศ์ - บางรัก
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     พระมหารัชชมังคลาจารย์ มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เวลา ๐๓.๑๐ น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี ๑๑ เดือน ๑๓ วัน พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูอเนกสาวัน ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวินัยธรรม ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ พระครูวิบูลย์ศีลขันธ์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเนกขัมมมุนี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ที่ พระรัชชมงคลมุนี พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์กฤยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์ วิมลญาณอุดม พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ สาสนพิพิธคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระมหารัชชมังคลาจารย์ วิมลญาณอุดม พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ พุทธศาสนกฤตยาทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook