พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,382

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระศาสนโศภน มีนามเดิมว่า ซุยหิ้น วัฒโนดร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นบุตรคนโตในบรรดาบุตรทั้งหมด ๑๐ คนของนายฮวด กับนางคิ่น วัฒโนดร อาศัยอยู่ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แล้วมาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่านเตรียมตัวจะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จึงตัดสินใจบวชก่อนสัก ๑ พรรษา อุปสมบทแล้วกลับเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงดำรงสมณเพศสืบมาจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูศาสนพินิจ (พลับ ฐิติโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมโกศาจารย์ (เซ่ง อุตฺตโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูโยคาธิการวินิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "อตฺถการี"

     อยู่วัดธรรมบูชาได้ ๑ พรรษา พระครูสังฆพินัยจึงไปรับมาอยู่วัดราชาธิวาส พระธรรมโกศาจารย์ เปลี่ยนชื่อให้ท่านใหม่ว่า ปลอด


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
 สมาชิกสังฆสภา
 เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครอง
 เจ้าคณะภาค ๗ - ๘ - ๙ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลาราว ๐๕.๐๐ น. ณ ตึกแดง คณะเหนือ วัดราชาธิวาส สิริอายุได้ ๗๖ ปี ๑๑ เดือน ๒๔ วัน ตั้งศพบำเพ็ญที่ศาลาโบสถ์แพ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. จึงได้เปลื้องเครื่องสุกำศพ เพื่อนำบุพโพไปเผา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมณศักดิ์


๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระอมรมุนี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก ตรีปิฎกธรรมภูสิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระศาสนโศภน วิมลญาณอดุล ตรีปิฎกคุณธรรมาลังการวิภูสิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ถูกถอดจากสมณศักดิ์
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์คืน [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสมณศักดิ์กลับคืน, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๑๐๖ ง, ๖ มิถุนายน ๒๕๑๘, หน้า ๑๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook