พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,445

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า เอื้อน สุดเฉลียว เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน ภูมิลำเนาอยู่บ้านทับช้าง แขวงคลองประเวศ เขตพระโขนง (ปัจจุบันคือแขวงประเวศ เขตประเวศ) กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรนายนิ่ม กับนางเยื้อน สุดเฉลียว


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เวลา ๑๔.๐๘ น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า "ชินทตฺโต"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระคณาจารย์ทางด้านเทศนา
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระวินัยธรชั้นอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น พระวินัยธรณ์ชั้นฎีกา
พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น อนุกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าคณะภาค ๑ - ๗ , ๑๒ - ๑๕ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)

มรณกาล


     พระสาสนโสภณ อาพาธด้วยโรคเบาหวานมาหลายปี จนกระทั่งวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาพบว่ามีมะเร็งปอดและเชือลามไปที่สมอง จึงรับการผ่าตัดสมองในวันที่ ๖ มิถุนายน ศกนั้น คืนวันที่ ๑๙ มิถุนายน มีเลือดออกจากกระเพาะอาหารมาก รับการรักษาแล้วอาการดีขึ้น จนเวลา ๑๔.๐๐ น. วันต่อมามีเลือดออกอีก จึงต้องผ่าตัดกระเพาะอาหาร และมีโรคหัวใจและโรคปอดแทรกซ้อน จนท่านไม่รู้สึกตัวและถึงแก่มรณภาพเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๐๘.๐๕ น. สิริอายุได้ ๗๘ ปี ๒๒๙ วัน ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากวีนิรมิต และได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมประกอบศพในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

     วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุระบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นเทพ ที่ พระชินทัตตกวี ศรีวิสุทธิคณาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธัชมุนี ตรีปิฎกธาดา ศีลาจารคุณาภรณ์ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์ ตรีปิฏกาลังการวิภูสิต วิจิตรปฏิภาณธรรมภาณี พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ พุทธศาสนกิจคณาธิกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุล ตรีปิฎกคุณประสาธนวิภูสิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๑๕
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook