พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒
มรณภาพ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,354

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระญาณวโรดม มีนามเดิมว่า สนธิ์ มั่งเรือน เกิดเมื่อันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ (วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน) เวลา ๐๑.๐๐ น. ภูมิลำเนาอยู่บ้านเหนือปากคลองบางขวาง ตำบลตะนาวศรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรนายแสง-นางคล้าย มั่งเรือน


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี จึงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบางขวาง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยมีพระวิเชียรมุนี วัดบุปผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดบางขวาง จังหวัดนนทบุรี โดยมี พระครูธรรมสารวิจิตร วัดมัชฌันติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศีลาภิรม (ธมฺมธโร) วัดบางขวาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

     ขณะจำพรรษาอยู่วัดบางขวางนั้น ท่านมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร และต้องดำเนินทางไปกลับทางเรือทุกวัน แสดงถึงความอุตสาหะและใฝ่ศึกษาอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ จึงได้ย้ายมาจำพรรษาถาวรที่วัดบวรนิเวศวิหาร และสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๕ ประโยค ในที่สุด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น หัวหน้าคณะวินัยธร (ธรรมยุต) ชั้นต้น ภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น อนุกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาอธิกรณ์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี - ชัยนาท (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
 รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

มรณกาล


     พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๕) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๐๒.๒๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ๑๓๑ วัน

     ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมประกอบศพ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด ๗ คืน

     วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และเรืออากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ไปยังพลับพลาอิศริยาภรณ์เพื่อพระราชทานเพลิงศพ

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสาธุศีลสังวร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีห์พจนปิลันธน์ คันถะธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณกวี นรสีห์ธรรมสาธก ตรีปิฎกวจนาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโสภณ วิมลศีลาจาร ตรีปิฎกาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระญาณวโรดม สุตาคมธรรมภรณ์ บวรสุทธศีลสมบัติ พิพัฒนกิจจการี ศรีคันถรจนาจารย์บัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook