พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๗
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
วัด วัดอนงคาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 3,049

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหาโพธิวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า สาลี โคตรสุทธิ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ในรัชกาลที่ ๕ ณ บ้านเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรคนที่ ๓ ของนายหมวดหนู และนางจันทร์ โคตรสุทธิ


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่อเยาว์วัยได้ศึกษาวิชาภาษาไทยที่วัดเตาปูนซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน

     พ.ศ. ๒๔๔๒ เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ได้มาอยู่วัดอนงคารามกับพระอาจารย์ทับ เป็นนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยายน วัดอนงคาราม ครั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) เมื่อดำรงสมณศักดิ์พระครูอุดมพิทยากร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนั้น เรียนอยู่ ๔ ปี จบชั้นประโยค ๒ (มัธยมสมบูรณ์) สำเร็จตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการสมัยนั้นและได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอนงคาราม โดยมี พระธรรมธราจารย์ (คุ้ม) เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ วัดเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี เจ้าอธิการแดง วัดศรีบุรีรตนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการอ้วน วัดศรีบุรีรตนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพัฒน์ วัดบ้านแก้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๙ สอบได้ วิชาวินัย
พ.ศ. ๒๔๕๐ สอบได้ วิชาธรรม ตามหลักสูตรของสำนักซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีหลักสูตรนักธรรม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น ประธานกรรมการรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณ
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น ผู้ช่วยผู้กำกับการพระพุทธบาท
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น เจ้าคณะแขวงหลัง จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น ประธานกรรมการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอตลิ่งชัน
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น สาธารณูปการจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น รองประธานสังฆสภา รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดอนงคาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระธรรมธราจารย์ (นวม)
พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระรัชชมงคลมุนี (นวม)
พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระรัชชมงคลมุนี (นวม)
พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวรปรีชาญาณ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศาสนานุรักษ์
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลเทพมุนี ศรีรัตนไพรวัน ปรันตปะประเทศ เขตต์อรัณยวาสีบพิตร
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตยาภิธานญาณวิสุทธ ปาวจนุตตมวโรปการคุณ วิบุลจริยสมบัติ พุทธบริษัทประสาทกร สุนทรวิสุทธิพรหมจรรย์ อรัญญวาสี ปริณายก [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระมหาโพธิวงศาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยสมบัติ พุทธบริษัทปสาทกร รัตตัญญูสุนทรธรรมวิศิษฏ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook