พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 5,855

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวิสุทธาธิบดี มีนามเดิมว่า ไสว วีรธรรมานุศาสก์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๘ ปีกุน ที่บ้านคลองสวน ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตร นายแฉ่ง นางแช่ม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ณ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูศรีวรพินิจ (ยุ้ย อันุทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ณ อุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ สิสฺสเทวมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โป๊ะ ธมฺมสโร วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาขำ อินฺทโชติ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สำเร็จญัตติจตุตถกรรม เวลา ๑๔.๒๐ น. ได้ฉายาว่า ฐิตวีโร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ศึกษาธิการอำเภอสัมพันธวงศ์
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอสัมพันธวงศ์ และบางรัก
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอสัมพันธวงศ์ และบางรัก
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะผู้ตรวจการภาค ๒
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น หัวหน้าคณะวินัยธร ชั้นอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น สังฆมนตรี
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เลขาธิการ ก.ส.พ.
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น อนุกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

มรณกาล


     พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา ๒๑.๕๐ น. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ฑ.ส. ๒๕๓๑ สิริอายุได้ ๗๙ ปี ๓ เดือน ๒๐ วัน พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวีรธรรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร ประสิทธิ์สุปฏิบัติ สรรพอรรถปรีชา มหาคณานุนายก ตรีปิฎกคุณวิภูสิต มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ตรีปิฎกธรรมาลังการอัตถจารี พุทธวิถีวิสุทธจริยาภิรัต ศาสนิกบริษัทประสาทกร มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธาธิบดี ศรีปริยัตยาภรณ์ สุนทรศีลาจาร ธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกวิภูสิต มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
วัดไตรมิตรวิทยาราม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook