พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๕
มรณภาพ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 1,119

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า นาค เป็นชาวบ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก จ.ศ. ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕ (นับแบบปัจจุบันเป็น พ.ศ. ๒๔๑๖)


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณร (เมื่ออายุ ๑๒ ปี) อยู่กับเจ้าอธิการหว่าง วัดสารพัดช่าง (ภายหลังเป็นพระครูธรรมานุสารี วัดเทียนถวาย)

     อุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ (ปีมะโรง) โดยมี สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

มรณภาพ


     พระพิมลธรรม ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ สิริอายุได้ ๗๒ ปี ๑๙๓ วัน

สมณศักดิ์


๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกภูษิต ธรรมบัณฑิตยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาประยุต สุทธปริยัติธร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยบุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายอรัณยวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากรสุนทรศีลาทิขันธ์
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระราชาคณะรองเจ้าคณะหนเหนือ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลยปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต อุดรทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook