พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๑
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 2,774

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปัญญาบดี มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ ดวงโต เกิดวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ณ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ดิศ) วัดมหาธาตุฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) วัดพระเชตุพนฯ สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระประสิทธิ์ศีลคุณ (พุฒ) วัดมหาธาตุฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 สมาชิกสังฆสภา

ฝ่ายการศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) มรณภาพด้วยอาการสงบวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ โรงพยาบาลกลาง สิริรวมอายุได้ ๙๒ ปี ๕ เดือน ๑๖ วัน พรรษา ๗๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระครูสมุห์
พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระครูปลัดสุตวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณสมโพธิ
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาประยุต สุทธปริยัติธร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรพรหมปฏิบัติ สมณวัตรโกศล วิมลปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๑
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook