พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล บาเรียญเอก) | พระสังฆาธิการ

พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล ,บาเรียญเอก)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๘
อุปสมบท ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๘
มรณภาพ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,062

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
 กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๘๔  เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเทียบเปรียญ ที่ พระอริยมุนี บาเรียนเอกเทียบ ๗ ประโยค
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีห์พจนปิลันธน์ คันถรจนาบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปาโมกข์ ยุติโยคญาณดิลก ไตรปิฎกธารี ธรรมวาที ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองคณะธรรมยุตติกา มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระศาสนโศภน วิมลญาณอดุล ตรีปิฎกคุณประสาธนวิภูสิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook