พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๕๖ ปี
อุปสมบท ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
พรรษา ๓๗
มรณภาพ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖


VIEW : 1,613

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า ช้อย ฝอยทอง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ ที่บ้านใหม่หางกระเบน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ นายบุญธรรม โยมมารดาชื่อ นางพวง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๓ คน คือ

     ๑.พระพิมลธรรม (ช้อย)
     ๒.นายจำปี ฝอยทอง
     ๓.นางสาวเหรียญ ฝอยทอง
     ๔.นางอิ่ม อิ่มอาหาร
     ๕.นายอ่ำ ฝอยทอง
     ๖.พระพุทธิสารมุนี (อิ่ม ภทฺทชิ ป.ธ.๖)
     ๗.นายอุ่ม ฝอยทอง
     ๘.นางสุ่ม
     ๙.นางฉ่ำ สาคร
     ๑๐.นายเพิ่ม ฝอยทอง
     ๑๑.นางพร้อม มีโสมสด
     ๑๒.นางเพี้ยน รังคะกะสิน
     ๑๓.นางพริ้ง


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ อายุได้ ๑๔ ปี เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อายุได้ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมเจดีย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีวิสุทธิวงศ์ (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐานทตฺโต

     สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นองค์อุปถัมภิกา ในการอุปสมบทครั้งนั้น

     ขณะยังเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๗ ปีท่านสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค อายุ ๑๘ ปีสอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค และอายุ ๒๐ ปีสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ขณะอายุได้ ๒๑ ปี ท่านสอบได้อีกเป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค ได้รับพระราชทานพัดหน้านางพื้นแพรเหลืองประดับเลื่อม มีนิตยภัตราคาเดือนละ ๙ บาท

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นรองเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ต่อมาจึงตั้งเป็นเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อมณฑลนครสวรรค์ถูกยุบรวมเข้ากับมณฑลอยุธยา จึงโปรดให้ท่านออกจากตำแหน่งเดิม แล้วตั้งเป็นรองเจ้าคณะมณฑลอยุธยาแทนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑  เป็น สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
 สมาชิกสังฆสภา
 สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การสาธารณูปการ
 เจ้าคณะตรวจการภาค ๑

มรณกาล


     พระพิมลธรรม ตรากตรำทำงานอย่างหนักจนเริ่มอาพาธ และเข้าโรงพยาบาลศิริราชในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ แพทย์ตรวจพบว่าท่านเป็นโรคปอดบวม แม้จะถวายการรักษาอย่างเต็มที่ อาการของท่านกลับทรุดลงต่อเนื่อง จนถึงเวลา ๕.๐๐ น. เศษ ของวันที่ ๑๕ มกราคม ท่านกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่า

     "สังขารไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ขออย่ายึดถือเป็นสาระอะไรเลย
     ทั้งสัทธิวิหาริก ทั้งอันเตวาสิก ทั้งท่านผู้เคารพนับถือ และทุก ๆ คน ฉันขอให้อโหสิกรรมในที่สุด"

     จากนั้นท่านก็ไม่กล่าวอะไรอีก จนกระทั่งมรณภาพในเวลา ๕.๔๐ น. สิริอายุได้ ๕๖ ปี ๖๕ วัน

สมณศักดิ์


๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญที่ ที่ พระศรีสมโพธิ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ศรีปาพจนาภรณ์ ธรรมพาที ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาณาณดิลก ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลยปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต ยติกิจสาทร มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook