พระธรรมวโรดม (โชติ ธมฺมปฺปชฺโชโต ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวโรดม (โชติ ธมฺมปฺปชฺโชโต ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


VIEW : 2,699

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวโรดม มีนามเดิมว่า โชติ ปัณฑิตยกุล เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง เวลา ๒๔.๐๐ น. ที่ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายแพ-นางเปลี่ยน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน คือ

     ๑. พระธรรมวโรดม (โชติ ปัณฑิตยกุล)
     ๒. นายส่วน ปัณฑิตยกุล (เปรียญ)
     ๓. นายฉันท์ ปัณฑิตยกุล
     ๔. นางบุญมาก
     ๕. หลวงวุฒิธรรมเนติกร (กระวี ปัณฑิตยกุล)
     ๖. ขุนปรีชาชนบาล (ถวิล ปัณฑิตยกุล)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) เมื่อครั้งยังเป็นพระอมรเมธาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคหลวง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนอ้าย ปีชวด เวลา ๑๘.๓๕ น. ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (แดง) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระวันรัต (ดิศ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพิมลธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระวันรัต (จ่าย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพมุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๙๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น เจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น สมาชิกสังฆสภา

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดเบญจมบพิตรฯ

มรณกาล


     พระธรรมวโรดม (โชติ ธมฺมปฺปชฺโชโต ป.ธ.๘) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เวลา ๐๑.๔๕ น. สิริอายุ ๗๔ ปี ๔ เดือน พรรษา ๕๔

สมณศักดิ์


๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิกรมมุนี
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมนฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรปรีชาประยุต สุทธปริยัตติธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี -พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก อดุลยญาณนายก กถิกสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต สุทธิกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook