พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๔
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 2,257

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า ฟู บรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ บ้านหนน้ำคือกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ เป็นบุตรนายหนานแสนกับแม่เจ้าฟอง บรรเลง (นัดดาพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่ ๒๑)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมวโรดม (โชติ ธมฺมปฺปชฺโชติโก) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นคู่พระกรรมวาจาจารย์

     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดพระบาทมิ่งเมืองและวัดพระสิงห์และสร้างโรงเรียนธรรมราชศึกษานอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวรรณกรรมล้านนา จึงได้ชำระเทศน์มหาชาติฉบับภาษาล้านนาแล้วจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยสำนักพิมพ์ ส. ธรรมภักดี ตั้งชื่อว่า "มหาชาติฉบับสร้อยสังกร" และยังเรียบเรียง "หลักภาษาไทยพายัพ" ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยพจนานุกรมภาษาไทยกลาง-ภาษาไทยถิ่นเหนือ และแบบเรียนภาษาล้านนา


การศึกษา

สอบได้ ประกาศนียบัตรครูชั้นต้น
จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๗๖  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๕๐๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๔
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๔
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๕
พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๖  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

มรณกาล


     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มรณภาพด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๑๗.๑๐ น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี สิริอายุได้ ๗๑ ปี ๓๒๙ วัน พรรษา ๕๒

     ตั้งศพบำเพ้ญกุศลที่วัดพระสิงห์และได้รับพระราชทานน้ำสรงศพ หิรัณยบัตร โกศศพ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ในวันที่ ๗ มีนาคม ศกนั้น ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ เสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงศพ

สมณศักดิ์


๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัตติวงศาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธศีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธรา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอรรถโกศล วิมลญาณสุนทร มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ตรีปิฎกธรรมาลังการ อรรถการี นพีสีพิศาลคุณ วิบุลพัฒนวโรปการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากร สุนทรศีลาทิขันธ์ [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๑๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook