พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระธรรมเจดีย์
(เนียม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระสุเมธาจารย์
(ศรี ป.ธ.๔ รามัญ)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(เดช ฐานจาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา
(สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร
(มจ.พร้อม ธมฺมรโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(ถม วราสโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปิฎก
(น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะมณฑลอุดร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(อยู่ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ขาว เขมโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(จู อิสฺสรญาโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เซ็ก พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมทัศนาธร
(ทองสุก สุทสฺโส ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘  กิตติมศักดิ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(กี มารชิโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook