พระสังฆาธิการ ภาค๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระสุธรรมาธิบดี
(แสง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(ม่วง รตนทฺธโช ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมโกศาจารย์
(เงื่อม อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
อดีตประธานสงฆ์ สวนโมกขพลาราม
รายละเอียด


พระธรรมรัตโนภาส
(ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(จันทร์ โกสโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน
รายละเอียด


พระเทพรัตนกวี
(เกตุ ธมฺมวโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปัญญากวี
(บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ข้อง เกสโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวราจารย์
(สุขี อภโย ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิริโสภณ
(ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
วัดสมอ
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
รายละเอียด


พระธรรมปรีชาอุดม
(พุ่ม โชติปาโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรณาราม
รายละเอียด


พระธรรมนาถมุนี
(ใส ถาวโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ย้อย มหาสาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เปียก จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เรือง วุฑฺฒิญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชญาณกวี
(บุญชวน เขมาภิรโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิริวัฒน์
(ทัศน์ ปุญฺญลาโภ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook