พระเทพปัญญากวี (บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญากวี (บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
วัด วัดท่าโพธิ์
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,136

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยรักขิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที วิมลวัตรศีลาจาร ศาสนภารธุราธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญากวี ศรีธรรมราชดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๒

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook