พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๗
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
มรณภาพ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
วัด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,496

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระรัตนธัชมุนี มีนามเดิมว่า แบน ฤทธิโชติ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก เวลา ๒๒.๑๕ น. เป็นบุตรของหมื่นทิพยจักษุ (ขาว ฤทธิโชติ) กับนางเป็ด นามสกุลเดิม ธรรมิกกุล ภูมิลำเนาอยู่บ้านดอนทะเล หมู่ ๒ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน ๓ คน ชื่อสิน เรือง และขาบ ตามลำดับ ต่อมาได้เรียนหนังสือที่วัดจนจบชั้นประถมศึกษา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ณ นทีสีมาหน้าวัดท่าโพธิ์ โดยมี พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (เนียม ธมฺมปาโล) วัดพระนคร ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศิริธรรมมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชขณะนั้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า คณฺฐาภรโณ


การศึกษา

     หลังจากอุปสมบทได้ศึกษาที่วัดท่าโพธิ์ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) ได้ส่งไปศึกษากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีนั้น หลังจากนั้นได้ติดตามพระอริยกระวี (เซ่ง อุตฺตโม) ในฐานะพระปลัดฐานานุกรมของท่านไปอยู่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ศึกษาต่อที่สำนักนั้นจนสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ และได้เปรียญธรรม ๔ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ แล้วหยุดสอบเพียงแค่นั้น เพื่อไม่ให้สูงกว่าอาจารย์คือพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) ซึ่งได้เปรียญธรรม ๔ ประโยคเช่นกัน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
 เลขานุการในสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
 เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
 ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เจ้าคณจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
 รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดท่าโพธิ์

มรณกาล


     พระรัตนธัชมุนี มรณภาพด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๐.๔๙ น. สิริอายุได้ ๙๓ ปี ๒๕๓ วัน ศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่กุฏิ ณ นคร แล้วย้ายไปไว้ที่พระวิหารธรรมศาลา จนกระทั่งออกเมรุวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นโกศจากโกศโถเป็นโกศแปดเหลี่ยม (เสมอพระราชาคณะเจ้าคณะรอง) วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระอริยกระวี (เซ่ง)
พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น พระครูปริตร ที่ พระครูประสาทพุทธปริตร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๖๒ ลาออกจากสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูปลัดศีลวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมโกษาจารย์ (ม่วง)
พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระรัตนธัชมุนี (ม่วง)
พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูเหมเจติยานุรักษ์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธรรมประสาธน์ มหาธาตุเจติยานุรักษ์ สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระศรีธรรมประสาธน์ มหาธาตุเจติยานุรักษ์ ธรรมิกคณิสสร บวสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระรัตนธัชมุนี ศรีธรรมราชธรรมสาธก ตรีปิฎกคุณาลังการ ศีลสมาจารวินัยสุนทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook