พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร)


 
เกิด ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดไตรธรรมาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,427

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพรัตนกวี มีนามเดิมว่า เกตุ แสงหิรัญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคมพ.ศ ๒๔๔๓ ณ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดา นายแก้ว แสงหิรัญ มารดา นางบุญมาก ณ พัทลุง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ วัดหัวไทร ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระมหาพุ่ม โชติปาโล วัดพระเชตุพน อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เวลา ๑๒.๕๙ น. ณ พัทธสีมา วัดโพธาวาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูวิธูรธรรมศาสน์ (กล่อม) วัดโพธาวาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แดง จนฺทวชิโร วัดพระโยค ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการนวล มณีโสภโณ วัดประดู่ (สุนทรนิวาส) ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

มัธยมปีที่ ๓
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๘  เป็น เจ้าคณะตำบลพุนพิน
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๙๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๒๕๒  เป็น ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๖  เป็น สาธารณูปการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิธานธุราทร
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวัตตจารีศีลสุนทร
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระวัตตจารีศีลสุนทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระธรรมรัตชโยดม คณะนิยมสุราษฎร์ธานี สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนกวี ศรีสุรัฏฐคณดิลก ธรรมสาธกคุณวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี ธรรมวาทีสุนทร บวรศาสนภารพินิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook