พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 2,463

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมรัตโนภาส มีนามเดิมว่า ประดับ มาพูล เกิดเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล เวลา ๑๗.๓๐ น. ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อนายปลอด มาพลู โยมมารดาชื่อนางขวด มาพลู


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา อายุ ๑๙ ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดเกาะจาก ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท อายุ ๒๑ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๓.๕๐ น.(แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘) ณ วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี วัดพระมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองนก
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุทัยโพธาราม
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช

มรณกาล


     พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔) มรณภาพ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สิริรวมอายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูกิตติวรประสาธน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติวรประสาธน์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินัยเวที ศรีธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ ธรรมกิจจากรสังฆบริหาร มหาเจติยภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตโนภาส นครศรีธรรมราชนายก ตรีปิฎกคุณาลังการ มหาเจติยภารธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook