พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดไตรธรรมาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พ.ม.


VIEW : 1,149

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธินายก มีนามเดิมว่า ข้อง ภูมิไชยา เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ที่บ้านหนองลาน หมู่ที่ ๒ และในปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดาชื่อ นายคง ภูมิไชยา โยมารดาชื่อ นางพับ รักษาพราหมณ์ โยมปู่ชื่อ นายนวล โยมย่าชื่อ นางจันทร์ โยมตาชื่อ พราหมณ์นาค รักษาพราหมณ์ โยมยายชื่อ นางหอม ดุษฎี

     มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ดังนี้
     ๑. นางคอย สมรสกับ นายชู รอกศรีนาค (ถึงแก่กรรม)
     ๒. นางขัด ภูมิไชยา (ถึงแก่กรรม)
     ๓. นายข้อง ภูมิไชยา (พระเทพสิทธินายก)
     ๔. นางคลี่ ภูมิไชยา (ถึงแก่กรรม)
     ๕. นางเคลือบ สมรสกับ นายเขียน แก้วชำนาญ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดอัมพาราม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูรัตนวิมล วัดอินทาราม ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดบางน้ำจืด ตงเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูยุตโกฏฐยติกิจ อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉางรูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดอัมพาราม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) วิทยาลัยครูสวนกุหลาบ
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)


ความชำนาญ

ทางด้านนวกรรม
การก่อสร้าง
จิตรกรรม. และแต่งกาพย์, กลอน, โคลง, ฉันท์ ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางใบไม้
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น ครูใหญ่สำนักเรียนบาลีวัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระโยค

มรณกาล


     พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยอาการสงบ ณ โรงพญาบาลสุราษฎร์ธานี สิริรวมอายุ ๙๖ ปี ๔ เดือน พรรษา ๗๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูโกศลธรรมประพุทธ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมธรรมปรีชา [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเมธี ศรีสุราษฎร์ธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก สาธกสุตกวี ศรีสุราษฎร์กิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๘

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook