พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดด่านประชากร
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,639

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธาจารย์ มีนามเดิมว่า บุญชัย ช่วยบุญชู เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ บ้านเขาล้าน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร บิดา นายเชียน ช่วยบุญสุข มารดา นางทอน ภู่ขวัญเมือง


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดเชิงคีรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี พระสุทธิพงษ์คณาสัย (หีต นนฺทิโย) อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญโญ) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจารย์ และ พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (ชุ่ม ปิยนนฺโท) อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ [1]
 เจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๙ น. สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเวที [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิสุทธิ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาจารย์ ไพศาลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
กลุ่ม พระคณาจารย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook