พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๑๐๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๘๒
มรณภาพ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดธรรมบูชา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,524

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุธรรมาธิบดี มีนามเดิมว่า แสง ขุทรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ บ้านม่วงสองต้น ตำบลม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่วัดพระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ วัดชลเฉนียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดแดง วัดพระนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิศาลบริหารวัตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๗๘ ท่านได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เมื่อครั้งพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) เป็นเจ้าอาวาส จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น สาธารณูปการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)

มรณกาล


     พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕) ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิริอายุได้ ๑๐๒ ปี พรรษา ๘๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามฯ
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโชติธรรมวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโชติธรรมวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมมุนี ตรีปิฎกธรรมภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารสุธี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธัชมุนี ศีลาจารวัตรวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ โสภิตธรรมคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสุธรรมาธิบดี ปูชนียฐานประยุต มงคลวุฒคณาทร บวรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook