พระราชธรรมเวที (เรือง วุฑฺฒิญาโณ) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมเวที (เรือง วุฑฺฒิญาโณ)


 
วัด วัดเสาธงทอง
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 974

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอหัวไทร
 เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
 เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูไพบูลย์วุฒิญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธรรมราชมุนี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเวที ศรีธรรมราชคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๔
sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook