พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดพัฒนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 2,730

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูดิตถารามคณาศัย (หลวงพ่อชม)เป็นพระอุปัชฌาย์, พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิพัฒน์วราภรณ์ [2]
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิพัฒนาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ สุนทรธรรมธารี ศรีสุราษฎร์วรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook