พระเทพสิริโสภณ (ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิริโสภณ (ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๙
มรณภาพ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดสมอ
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, พธ.บ., M.A., ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,836

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริธรรมราชคณี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ ปฏิภาณโสภณ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิริโสภณ วิมลธรรมธารี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook