สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A., Ph.D.


VIEW : 1,538

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีนามเดิมว่า ประจวบ เนียมหอม เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่หมู่บ้านโรงจีน ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อคง คุณแม่ท้อน เนียมหอม ได้เข้าเรียนระดับประถมเมื่ออายุ ๑๐ ปี ที่โรงเรียนเฉลียววิทยา วัดเหนือ บางแพ


บรรพชาอุปสมบท

     อายุได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดเหนือบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนาถ สุมโน เจ้าอาวาสวัดเหนือบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นพระศีลาจารย์

    เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี พ.ท.วิบูล สิริสุภาส ซึ่งขณะนั้นยังดำรงอยู่ในสมณเพศและดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิบูลธรรมคุต วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ได้นำเข้ามาฝากตัวให้อยู่กับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเวที วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

     อายุย่างเข้า ๒๑ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปาโมกข์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมกิจจานุการี (ผัน กิจฺจการี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพกิตติเมธี (หิ้น คนฺธาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปริยัติเมธี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายา กนฺตาจาโร


การศึกษา

ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม. ๘)
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๙ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๐ Doctor of Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๒๖ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๒  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การเผยแผ่ และสั่งการแทนสังฆนายก
พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๕  เป็น เลขานุการสังฆนายก
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 กรรมการและเลขานุการมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)
 รองประธานกรรมการมูลนิธิ ก.ศ.ม.
 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน
 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธัมสิริ
 กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

ฝ่ายการศึกษา

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ก.ส.ม.)
ผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดมกุฏกษัตริยาราม
ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (ม.ว.ก.)
กรรมการมูลนิธิสิรินธร (ส.ธ.)
ผู้จัดการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ (วัดไผ่ดำ)
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๒๖  เป็น รองเลขาธิการและเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๗  เป็น อธิการบดีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่

กรรมการอบรมพระธรรมทูตต่างประเทศ (ธรรมยุต)
อนุกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

ด้านต่างประเทศ

  • เดินทางไปดูการพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย (ก่อนและหลังการเดินทางไปศึกษา)
  • เดินทางไปร่วมฉลองพุทธชยันติ ณ ประเทศญี่ปุ่น และไปเยี่ยมทหารไทยที่ประเทศเกาหลี กลับมาแวะดูการพระศาสนาที่ฮ่องกงและประเทศเวียดนาม
  • เดินทางไปร่วมประชุมสงฆ์คณะธรรมยุต ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประจำปี
  • เป็นผู้เริ่มก่อตั้งวัดญาณรังษี ที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เดินทางดูการพระพุทธศาสนา ที่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเดนมาร์กและประเทศนอร์เว
  • เดินทางดูการพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย
  • เดินทางดูการพระศาสนาที่ประเทศไต้หวัน

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อาพาธด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ปอดอักเสบ หลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน เข้ารับรักษาอาการอาพาธตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อมาเกิดอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงและลุกลามเข้าสู่กระแสเลือด และมรณภาพเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๗:๕๓ น. ที่ห้องซีซียู ตึกอัษฎางค์ ชั้น ๓ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุ ๘๑ ปี ๖ เดือน พรรษา ๖๑

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจารเถร) ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวชสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวชสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธัชมุนี ปริยัติเมธีสิกขากร ธรรมธรสังฆโสภณ ปรหิตโกศลสังฆวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาจารย์ ไพศาลสังฆวิทยาธิการี อุฏฐายีวรางกูรสังฆวิสุทธิ์ พุทธบริษัทอรรถธรรมปสาทกร สุนทรศีลขันธสมาจารสุทธิ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธพจนานุสิต วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๔-๗
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook