สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
มรณภาพ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,414

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า ฮกเล้ง โกณเขมะ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีเถาะ เป็นบุตรนายลุ้นฮวด-นางกิมหลง (นามสกุลเดิม ไมตรี) ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๓๐ ซอยคูกำพล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุงแล้ว ท่านได้ติดตามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) มาอยู่วัดเทพศิรินทราวาส และสมเด็จฯ ได้เปลี่ยนชื่อท่านเป็นนิรันตร์ นับแต่นั้น ต่อมา

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพกวี (จั่น วิจญฺจโล) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเขมทัสสี (เอี่ยม เขมิโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
 กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     สมเด็จพระวันรัต มรณภาพด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๙.๒๕ น. ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานโกศไม้สิบสองและรับศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนตลอด ๗ คืน

     วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จฯ ด้วย

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิรันตรญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุล ตรีปิฎกคุณประสาธนวิภูสิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติปฏิบัติคุณดิเรก อดิเรกคัมภีรธรรมัตถโกศล สุวิมลวินยสุนทร ญาณวรวรางกูร วิบูลธรรมโสภิต ตรีปิำกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook