พระพิมลธรรม (พร) | พระสังฆาธิการ

พระพิมลธรรม (พร)


 
มรณภาพ พ.ศ. ๒๓๘๕
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 988

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า พร แต่ชาติภูมิอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏ หลักฐาน และเดิมจะเป็นตำแหน่งใดมาก่อนบ้างหาทราบไม่ ทราบแต่ เพียงว่าเป็นพระพรหมมุนี สถิต ณ วัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร ถึง ปีขาล พ.ศ. ๒๓๗๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระพิมลธรรม

     ครั้นถึงปีวอก พ.ศ. ๒๓๗๙ โปรดเกล้าฯ ให้แห่พระพิมลธรรมไป ครองวัดกัลยาณมิตร พร้อมกับแห่พระอริยวงศ์ (คำ) วัดโมลีโลกยาราม ไปครองวัดกัลยาณมิตรด้วยอีกรูปหนึ่ง (เข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส)

     พระพิมลธรรม (พร) ครองวัดกัลยาณมิตรอยู่ ๖ ปี มรณภาพ เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๓๘๕

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๗๙ - ๒๓๘๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๓๗๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม

ที่มา


watkanlayanamitra.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook