สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


VIEW : 1,311

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า วีระ รอดบำเรอ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๒๙๒ รัตนโกสินทรศก ๑๔๘ ตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ โยมบิดาชื่อ นายลี รอดบำเรอ โยมมารดาชื่อ นางมา รอดบำเรอ ภูมิลำเนาอยู่บ้านป่าฝ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา จุลศักราช ๑๓๐๗ ณ วัดเขาวังสะดึง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี เจ้าอธิการวงศ์ ธมฺมปาโล วัดเกาะลอย เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา เขาแร้ง เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่อบรรพชาแล้วสังกัดอยู่ที่วัดโสคาประดิษฐาราม (เขาแร้ง) ตำบลเข้าแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีพระอธิการนกเป็นอาจารย์ผู้ปกครอง ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมชั้นตรี และสอบได้ในปีนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ประมาณเดือนมีนาคม พระอธิการนก เจ้าอาวาสวัดโสคาประดิษฐารามลาสิกขา พระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนตฺสิโล) เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ซึ่งเป็นผู้ปกครองลงในสมัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมได้เจรจาขอสามเณรวีระต่อโยมบิดาเพื่อจะส่งให้ศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพ โยมบิดาก็อนุญาตด้วยดี ท่านพระครูฯ จึงกำหนดวัน ส่งไปศึกษาเล่าเรียนย้ายสำนักสามเณรวีระพร้อมด้วยโยมบิดาได้เดินทางออกจากบ้านในวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พักแรมที่วัดท้ายเมืองหนึ่งคืน รุ่งขึ้นท่านพระครูวิสุทธิสมณวัตร พาเข้ากรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟราชบุรีมาลงที่สถานีบางกอกน้อยแล้วลงเรือข้ามฟากขึ้นที่ท่าพระจันทร์นั่งรถรางสายรอบเมืองไปลงที่ประตูสำราญราษฏร์ประตูผี ท่านพระครูฯ ได้นำไปฝากไว้ที่วัดเทพธิดาราม อยู่ในปกครองของ พระมหาพลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๖ ในสมัยนั้น

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ณ พัทธสีมาวัดเทพธิดาราม ตำบลสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระมงคลธรรมรังสี (ปาน อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชธรรมเสนานี (ศุข สุภทฺโท ป.ธ.๔) วัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวิสุทธิโสภณ (ปลอด กมุทฺโท ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สำร็จเป็นพระภิกษุด้วย ญัตติจตุตถกรรมวาจา เวลา ๑๔.๒๕ น.

     อยู่จำพรรษาที่วัดเทพธิดารามตลอดมา จนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงย้ายเข้ามาอยุ่วัดสุทัศนเทพวราราม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับถวายปริญญาบัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะ ๙ วัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระโขนง
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระอุปัชณาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่ายการศึกษา

รองแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้อำนวยการกองตรวจธรรมสนามหลวงชั้นโท

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อาพาธจากอาการเส้นโลหิตในสมองแตกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นระยะ ต่อมามีโรคมะเร็งลำไส้และโรคไตแทรกซ้อน จนกระทั่งมรณภาพจากอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุได้ ๘๖ ปี ๗๕ วัน

     ในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) การนี้ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพตามสมณศักดิ์ ประกอบด้วย โกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องสูง ทองแผ่ลวด และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วันตามลำดับ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธน์สุตาคม อุดมปฏิปกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายก ดิลกศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธาธิบดี ศรีพิพัฒนาภรณ์ สุนทรศีลาจาร ธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปริยัติดิลกศีลาจารนิวิฐ พิพิธกิจจานุกิจวิธาน ศาสนภารประสิทธิ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook