สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๑๐๐ ปี
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
พรรษา ๘๑
มรณภาพ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,781

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า กงมา (เจ้าคุณอุปัชฌาย์ เปลี่ยนให้เป็น มานิต) เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) โยมบิดาชื่อช่วย โยมมารดาชื่อกา นามสกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้อง ๑๑ คน

     นอกจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้วยังมีผลผลิตทางธรรมจากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ อีก ๒ รูป คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย และพระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนงและเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (รูปปัจจุบัน)


บรรพชาอุปสมบท

     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้บรรพชาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่วัดบ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ) โดยมีญาคูโม้เป็นพระอุปัชฌาย์ และ ต่อมาได้ออกธุดงค์ติดตามครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ผ่าน จังหวัด ร้อยเอ็ด สารคาม ขอนแก่น ได้บรรพชาญัติเป็นสามเณรธรรมยุต โดยมี หลวงปู่สิงห์ ขนฺตญาคโม ณ.วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ขณะอายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีพระมหารัชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระรัชชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณรังษี (สุวรรณ ชุตินฺธโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดเส็ง ทินฺนวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (ภายหลังรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเนกขัมมมุนี)


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น พระวินัยธรจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธรคณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘ - ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ - ๑๐ - ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ครูผู้ช่วยสอนบาลีไวยากรณ์
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น ครูสอนบาลีไวยากรณ์
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ครูสอนธรรมบทชั้นต้น
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ครูสอนธรรมบทชั้น ป.ธ.๓
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูสอน ป.ธ.๔ และเป็นครูสอน ป.ธ.๕-๖ ในปีต่อ ๆ มา
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอริยเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม รามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต วิจิตรปฏิภาณสุโกศล วิมลคัมภีรญาณ นิเทศกาจารย์วิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุดมญาณโมลี สีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมล โสภณธรรโมวาทานุสาสนี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรธรรมวาที ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร พุทธบริษัทปสาทกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๑
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร มหาเถรประวัติ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถระ ป.ธ.๙)
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ฉลองสตวัสสายุกาลมงคล (ฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook