สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๑๐๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๘๒
มรณภาพ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วัด วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 2,043

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า พุฒ สุวัฒนกุล เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่บ้านมะขามเรียง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อนายเพ็ชร โยมมารดาชื่อนางคำ สุวัฒนกุล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ ณ วัดตะลุง ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีหลวงพ่อเพชร วัดตะลุง เป็นพระอุปัชฌาย์ และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมด้วย หลวงพ่อเพชร นำท่านไปฝากไว้กับพระเจริญ ซึ่งเป็นพระที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลงิ้วราย ที่คณะ ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม

     กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงเข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบัวงาม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระญาณไตรโลก (ฉาย) วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์บัตร วัดสะตือ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการอุ่น วัดหนองแห้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางกอกน้อย
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๒
 เจ้าคณะภาค ๒
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗) มรณภาพมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สิริรวมอายุได้ ๑๐๓ ปี พรรษา ๘๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพุทธิญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิญาณ ปฏิภาณสุตคุณ วิบูลธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณสุธี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอรรถโกศล วิมลญาณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากรสุนธรศีลาทิขันธ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกวราลังการ ไพศาลอรรถธรรมโกศล วิมลศีลคุณากร สาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๒
ข่าวสด อริยะโลกที่ 6
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook