สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


VIEW : 1,862

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า ทิม พันทา (ต่อมาเปลี่ยนเป็นพันธุเลปนะ) เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง ณ บ้านดอนสะแก ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อ นายอ่อนตา พันทา โยมมารดาชื่อ นางเทศ พันทา

     มีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน ๙ คน คือ

     ๑. นายโชติ พันทา
     ๒. นายคำ พันทา
     ๓. นายชุ่ม พันทา
     ๔. นางช่วง พันทา
     ๕. นางมา นาจันทอง
     ๖. นางยิ้ม พิมพ์พันธ์ุ
     ๗. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม พันธุเลปนะ)
     ๘. นางบุญตา พันทา
     ๙. นายปิ่น พันธุเลปนะ


การศึกษาเบื่องต้น

     เมื่ออายุได้ ๙ ขวบ อยู่ที่วัดชายทุ่ง ตำบลโคกหม้อ ภูมิลำเนาเดิมของบรรพบุรุษ เริ่มเล่าเรียนศึกษาที่วัดชายทุ่ง มีอาจารย์ขันทองเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดู อายุ ๑๑ ปีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดชายทุ่ง และได้เรียนอักษรสมัยอยู่ในสำนักพระอาจารย์แสงแห่งวัดชายทุ่ง จนมีความรู้ขั้นต้นสมควรแก่วัยบรรพชาได้ ๑ ปี ก็ลาสิกขา

     เจ้าประคุณสมเด็จฯ มาอยู่วัดราชประดิษฐฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยพระอาจารย์แสงแห่งวัดชายทุ่งได้นำมาฝากเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาสเถร) แต่ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวี คุณแม่ทองดีข้าหลวงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชษฐ์ (พระองค์เจ้าหญิงโสมวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) เป็นผู้ให้อุปการะอบรมสั่งสอน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เล่าเรียนพระปริยัติธรรมและความรู้วิทยาการสมัยใหม่ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๗ อายุครบ ๒๐ ปี จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) วัดราชประดิษฐฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอมรโมลี (อาบ อุปคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาสันสกฤต ซึ่งมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนเป็นวิชาเบื้องต้น ก่อนที่จะได้ตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเป็นเวลา ๓ ปีเศษ โดยมีสวามีสัตยานันทมุนีเป็นผู้สอนประจำ จนสงครามโลกครั้งที่ ๒ อุบัติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ การศึกษาจึงได้ยุติลง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๙๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๔ วัน พรรษา ๗๕

     ศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์ ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชประดิษฐฯ ได้รับพระราชทานโกศไม้สิบสองประกอบศพ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมีกำหนด ๗ คืน

     วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธาธรรมรส
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร สุนทรธรรมวรยุต พุทธบริษัทปสาทการี ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปาโมกข์ ยุตโยคญาณดิลก ไตรปิฎกธารี ธรรมวาที ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจารวัตร พุทธปริษัทปสาทกร สุนทรธรรมวินยวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธกิจโจปการวัฒนานุการี คัมภีรญาโณภาสราชโหราธิบดี ศรีธรรมวิสุทธอุปกาสวรางกูร ไพบูลปาพจนวราลงกรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook