พระสังฆาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ | พระสังฆาธิการ

จังหวัดนครสวรรค์


พระเทพปริยัติเมธี
(สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปัญญาภรณ์
(ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพุฒิเมธี
(กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติวิธาน
(สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนเวที
(ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลวัชราจารย์
(พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร
เจ้าอาวาสวัดธารทหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรสาร
(ชอุ้ม กตสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน
รายละเอียด


พระศรีสุทธิพงศ์
(สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระนิโรธรักขิต
(สุนทร ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมคุณ
(ประจวบ สุทธจิตฺโต)
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูนิพันธ์สาธุกิจ
(สุรีย์ ถามวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดตาคลี
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์
(ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระครูนิมิตชโยดม
(วิชัย สุวิชโย)
เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
รายละเอียด


พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
(สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ
รายละเอียด


พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชกลาง
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
รายละเอียด


พระครูนิวิฐศีลขันธ์
(ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน
รายละเอียด


พระครูนิวิฐสังฆกิจ
(จเร หาสจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว
เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
รายละเอียด


พระครูศรีภัทรนิโรธ
(ประเสริฐ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบางเคียน
วัดเกยไชยเหนือ
รายละเอียด


พระครูนิภาธรรมคุณ
(พายัพ อติลโย)
เจ้าคณะตำบลหัวดง
เจ้าอาวาสวัดหัวดงเหนือ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook