พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
พรรษา ๔๐
วัด วัดตากฟ้า
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, กศ.ม.


VIEW : 9,553

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปัญญาภรณ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ ๔ (บ้านหนองน้ำ) ตำบลตากตก อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี พระครูวิศาลกิจจานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตากออก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนภเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ราษฏร์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๖ รอบ มหาราชินี จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
 รองเจ้าคณะภาค ๔

ฝ่ายการศึกษา

เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา)
พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น รองประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุทธิเวที [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาภรณ์ สุนทรปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook