พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๕
วัด วัดวรนาถบรรพต
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., กศ.ม., Ph.D.


VIEW : 4,339

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชรัตนเวที มีนามเดิมว่า ประเสริฐ สิทธิอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๔/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดศรีปุณณาวาส ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พระครูปัญญาวชิราภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วัดไตรตรึงษาราม ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พระครูวัชรธรรมสุนทร วัดไตรตรึงษาราม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณวราภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนเวที ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระโสภณวราภรณ์ วัดวรนาถบรรพต ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระโสภณวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook