พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)


 
เกิด ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๘
วัด วัดมฤคทายวัน
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., รป.ม.


VIEW : 1,180

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูนิวิฐศีลขันธ์ มีนามเดิมว่า ณรงค์ เชื้อศรี เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๘ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดดอนพลอง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิรันต์ศีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกาะเปา
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะตำบลวังเมือง - มาบแก
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูนิวิฐศีลขันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook