พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙


 
อายุ ๕๑ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดหนองกลับ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,017

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดราชสิงขร สำนักเรียน วัดราชสิงขร
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค วัดราชสิงขร สำนักเรียน วัดราชสิงขร
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค วัดราชสิงขร สำนักเรียน วัดราชสิงขร
พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดราชสิงขร สำนักเรียน วัดราชสิงขร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
 รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๘ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ แห่ง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook