พระธรรมวชิรธีรคุณ (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรธีรคุณ (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)


 
เกิด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๕
วัด วัดนครสวรรค์
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, น.บ., กศ.ม., พธ.ด., รป.ด.(กิตติ์)


VIEW : 7,558

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรธีรคุณ เกิด วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ บ้านห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระครูนิรุติธรรมธร วัดห้วยร่วม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิคุณ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติเมธี ศรีศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรธีรคุณ สุนทรญาณปริยัตินายก ดิลกธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๑
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ผู้แนะนำข้อมูล


Phan Banna : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook