พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖)


 
วัด วัดเกยไชยเหนือ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, พธ.บ.


VIEW : 645

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลบางเคียน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีภัทรนิโรธ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook