พระราชวชิรสุนทร (สุนทร ขนฺติโก) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรสุนทร (สุนทร ขนฺติโก)


 
เกิด ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๖
วัด วัดท่าพระเจริญพรต
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.


VIEW : 2,912

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวชิรสุนทร มีนามเดิมว่า สุนทร ทัศนัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙ บิดา นายเทียบ ทัศนัย มารดา นางทัน ทัศนัย บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๓ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิจิตธรรมประวุฒ วัดเขาดินเหนือ ตำบลเขาดิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดนครสวรรค์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านมะเกลือ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูนิวาสธรรมสุนทร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิโรธรักขิต [2]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรสุนทร บวรสิกขการโกวิท มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook