พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)


 
เกิด ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
พรรษา ๔๓
วัด วัดเก้าเลี้ยว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., กศ.ม.


VIEW : 907

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูนิวิฐสังฆกิจ มีนามเดิมว่า จเร บัวสิน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ตรงกับปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิติธรรมคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
 เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูนิวิฐสังฆกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook