พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓
อายุ ๕๒ ปี
อุปสมบท ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พรรษา ๓๑
วัด วัดตากฟ้า
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด.


VIEW : 3,673

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชปริยัติวิธาน มีนามเดิมว่า สุนทร มนต์สวรรค์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ปีระกา ณ บ้านเลขที่ ๕ หมูที่ ๔ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดนิวิฐธรรมาราม ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะตำบลตากฟ้า
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิธาน ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook